Revalidatie chronisch pijn Haarlem

Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Blijven desondanks de klachten bestaan en belemmeren ze u in uw dagelijkse activiteiten? Dan is een (pijn)revalidatie programma bij Medinello voor u mogelijk een optie.

Wat is pijnrevalidatie?

Pijnrevalidatie gaat verder dan alleen het verminderen van de pijn of het zoeken naar de oorzaak ervan. Dat is in het verleden immers al uitgebreid gedaan, zonder het gewenste resultaat. Toch vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het kan dat de pijn blijft bestaan. Een precies antwoord is vaak niet mogelijk omdat meerdere factoren een rol zijn gaan spelen bij het in stand houden van de pijn. Uw chronische pijn- of vermoeidheidsklachten zullen niet alleen invloed hebben op uw lichamelijk functioneren, maar ook op uw psychisch en sociaal welzijn. De pijnrevalidatie is erop gericht om uw functioneren op deze drie gebieden te verbeteren en de invloed van de klachten op uw leven te verminderen.

“Ik ben bij Medinello weer gaan samenwerken met mijn lijf in plaats van er tegen te vechten.”

Doel van de behandeling

De revalidatiebehandeling heeft als doel u te leren op een andere manier om te gaan met de pijn en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. U leert welke in stand houdende factoren er zijn, u leert op een andere manier tegen uw pijnklachten aan te kijken en hiermee om te gaan. U leert nieuwe mogelijkheden om beter te functioneren op het gebied van werken of studeren, relaties met anderen, vrije tijdsbesteding, de huishouding doen en het opvoeden van kinderen. Door een andere houding aan te nemen tegenover de pijnklachten zult u beter kunnen functioneren, ook als de pijn niet weggaat. Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van verwachten dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van uw leven. U heeft daarbij de regie.

Aandachtspunten binnen de behandeling

U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed te verminderen van de pijn en vermoeidheidsklachten. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw ‘doen en laten’ te veranderen. Als u actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf  helpen door te experimenteren met nieuw gedrag. Daardoor krijgt u een andere kijk op de dingen en kunt u de geleerde vaardigheden direct toepassen in uw dagelijks leven. Ter ondersteuning krijgt u daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten binnen de behandeling.

Keuzes


Zowel te veel als te weinig inspanning kan voor u negatieve gevolgen hebben. U leert keuzes te maken in de activiteiten die u kunt en wilt doen. Daarbij gaat het er nadrukkelijk niet om dat u minder moet gaan doen, maar dat u kiest voor een betere balans tussen activiteit en rust. Ook gaat u kiezen voor activiteiten die u de moeite waard vindt.

“Door een goede analyse tijdens de intake wordt inzage verkregen in het probleem. Doortastend en actief aanpakken van de revalidatie zorgt voor een optimaal resultaat. De sterke en intensieve begeleiding, zowel psychisch als fysiek, geeft rust en vertrouwen in de behandeling. Er zijn duidelijke afspraken en een goed gecommuniceerd behandeltraject.”

Hoe wordt de behandeling opgebouwd?

U kunt naar Medinello worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. na het kennismakingsgesprek (pre-intake) met de casemanager volgt een multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, fysiotherapeut/manueel therapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten een behandelvoorstel gedaan. Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben u beter te leren omgaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied en wordt met u besproken door de casemanager. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op.

Het programma bestaat uit een aantal basismodules, waaronder:
• Fysieke training onder andere “graded activity”, “graded exposure”, “graded exercise”
• Individuele psychologische begeleiding bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, “EMDR” en  inzichtgevende therapie
• Pijneducatie
• Balans in de dag
• Ontspanning
Indien nodig worden er additionele modules ingezet. Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel. Bevindt u zich vanwege uw klachten in de ziektewet dan bestaat er wellicht de behoefte aan begeleiding bij werkhervatting. In overleg met uw werkgever en bedrijfsarts kan er vanuit Medinello middels de module “gezond aan het werk” ondersteuning op dit vlak worden geboden.

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:

  • Er is sprake van problemen in het bewegend functioneren in combinatie met een of meerdere persoonlijke en/ of externe factoren.
  • De klachten zijn langer dan drie maanden bekend.
  • Er is sprake van een ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire zorg.

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling van Medinello te vergoeden. Een overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Medinello is hiervoor geen voorwaarde.

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van Medinello (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met de administratie van Medinello. Wij staan u graag te woord.

Aanvullende dienstverlening

Voor een optimale re-integratie van een werknemer kan het aan te bevelen zijn de aanvullende moduele “Gezond aan het werk” in te zetten. De kosten hiervan worden niet vergoed door zorgverzekering. Indien van toepassing zal Medinello hiervoor een aanvullende offerte opstellen.

Privacy

De privacy van onze cliënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De huisarts of bedrijfsarts krijgt alleen gedetailleerde informatie als u dat wilt. De werkgever ontvangt géén medische gegevens. De cliënt heeft altijd het recht zijn vertrouwelijke dossier in te zien.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan nu een afspraak met ons in.